VIKTIGT INFORMATION 18 mars, 2024

Till årsstämman den 28 maj behöver vi ett antal nya styrelsemedlemmar. Detta då flera av de som sitter nu kommer att flytta från föreningen. På föregående årsstämma valdes inte någon valberedning. Därför skulle vi önska att du som är intresserad av att vara med i det viktiga arbetet att förvalta vår förening kontaktar oss i styrelsen.

Att sitta i en styrelse för en bostadsrättsförening är ett varierande åtagande där man får möjlighet att se hur en bostadsrättsförening fungerar från insidan. Styrelsen har stöd av HSB: ekonom, förvaltare samt en HSB-ledamot i den dagliga driften. I en styrelse för en bostadsrättsförening behövs många olika kompetenser samt en mångfald av människor. Därför behövs du!

Dröj inte, utan hör av dig om du är intresserad och skicka epost till styrelsen@brflunden.net. Om du har frågor kan du kontakta vår HSB-ledamot Tommy Hagsten på telefon 0761842000.

Vi söker flera representanter i styrelsen. Som ovan nämnts är en bra sammansättning i styrelsen väldigt viktigt för föreningens välmående. Alla som är medlemmar i föreningen kan anmäla sitt intresse. Under årsstämman väljs vilka som ska ingå i styrelsen genom att medlemmarna röstar på föreslagna personer.

Vad gör Styrelsen?
Styrelsen träffas ungefär en gång i månaden, men mycket arbete sker också mellan styrelsemöten. Att vara med i en styrelse är både roligt och lärorikt. Du behöver inte ha några särskilda förkunskaper, utan lär under tiden du är med. HSB erbjuder dessutom ett flertal utbildningar. På styrelsemöten fattas beslut kopplade till den löpande verksamheten i föreningen. Styrelsen har det yttersta ansvaret att se till att föreningens fastigheter, mark och andra tillgångar tas om hand på allra bästa sätt. Styrelsen kan fritt bestämma över hur förvaltningen ska ske och är skyldig att se till att arbetet utförs korrekt. Det är styrelsen som, med hjälp av utbildade ekonomer, beslutar om åtgärder, underhåll, lån, sparande, medlemsavgifter osv. i föreningen. Du kan läsa mer om detta i våra stadgar.

Vad gör en Valberedning?
Vi söker DIG som vill vara med och ta fram förslag på framtida styrelsemedlemmar. Valberedningen har en mycket viktigt roll. Arbetet pågår över hela året men är som mest intensivt halvåret före årsstämman. Alla som är medlemmar i föreningen kan anmäla sitt intresse för att vara en del av valberedningen.

Valberedningens funktion är att utföra det förarbete som krävs för att kunna föreslå en bra styrelse inför kommande år. Det innebär att lära känna styrelsen, ta reda på vilka kompetenser som behövs samt lära känna och intervjua boende i föreningen med syfte att hitta passande förslag till framtida styrelsemedlemmar. Beslutsfattarna – de medlemmar som kommer på årets föreningsstämma – bestämmer om valberedningens förslag ska accepteras eller inte. Vilka som ingår i styrelsen är avgörande för föreningens verksamhet och det är viktigt att sammansättningen av individer och samlade kunskaper inom styrelsen är av hög kvalité.

 Från våra stadgar:

§21 Styrelse

Styrelsen består av lägst tre och högst elva styrelseledamöter med högst fyra suppleanter. Av dessa utses en styrelseledamot och högst en suppleant för denne av styrelsen för HSB. Föreningsstämman väljer styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter och suppleanter. Mandattiden är högst två år. Styrelseledamot och suppleant kan väljas om. Om helt ny styrelse väljs av föreningsstämman ska mandattiden för hälften, eller vid udda tal närmast högre antal, vara ett år.

§26 Valberedning

Vid ordinarie föreningsstämma väljs valberedning. Mandattiden är ett år. Valberedningen ska bestå av lägst två ledamöter. En ledamot utses av föreningsstämman till ordförande i valberedningen. Valberedningen bereder och föreslår personer till de förtroendeuppdrag som föreningsstämman ska tillsätta. Valberedningen ska till föreningsstämman lämna förslag på arvode och föreslå principer för andra ekonomiska ersättningar för styrelsens ledamöter och revisorer.
 

 

Varma hälsningar

  Styrelsen Brf Lunden