Tid att bygga? Ansök först hos styrelsen! 25 mars, 2021

Alla byggen måste först godkännas av styrelsen! Det gäller även trädäck! Vi har ett bygglov för hela föreningen som är giltigt fram till 2025-10-19. Det innebär att ansökan skall lämnas till styrelsen i stället för kommunen och därmed tillkommer ingen avgift för bygglov. Byggnationen får inte påbörjas innan styrelsen har beslutat i ärendet, så lämna in ansökan innan ni påbörjar bygget!

Vår förvaltare Kjell håller på att utforma de handlingar som skall ingå i ansökan. Alla ansökningar om att få bygga, renovera eller dylikt hanterar styrelsen på närmaste styrelsemöte efter att ansökan inkommit. Därefter lämnas i regel besked inom 1 vecka.

Kommunens bygglov gäller fasadändring, uterum och trädgårdsbodar samt inglasning av balkonger och loftgångar. Man behöver inte ansöka om startbesked hos kommunen. Däremot måste man följa den gemensamma kontrollplan som gjorts för föreningen och fylla i alla nödvändiga uppgifter i avsedd blankett. Efter genomförd byggnation ska den enskilda kontrollplanen lämnas till styrelsen för genomgång. Styrelsen lämnar sedan godkänd kontrollplan till kommunen för ansökan om slutbesked.

Uteplatser, både på framsidan och baksidan, är en nyttjanderätt som ägs av föreningen och inte tillhör den boende. Det innebär att styrelsen juridiskt sett bestämmer över ytorna och kan besluta att riva olovliga byggnationer. För att ha rätt att nyttja marken ska varje boende i markplan ha skrivit under ett avtal om nyttjanderätt. För frågor kring detta kontakta vår förvaltare Kjell. Han nås via HSBs växelnr 010-3032700.